امروزه به کاربردن لوله و اتصالات پلی اتیلن در پروژه های عمرانی ساختمانی و…رو به افزایش است که برای اتصال آن ها از دستگاه جوش پلی اتیلن(بات فیوژن)و الکتروفیوژن استفاده می شود جینجرماشین برای دادن استاندارد به دستگاه های جوش پلی اتیلن براساس استاندارد جوش پلی اتیلن که مراحل تولید را میگذارند و مورد تست، آزمایش و کالیبره قرار میگیرند.