از ویژگی های اصلی این محصول سبک بودن و دو زبانه بودن دستگاه جوش الکتروفیوژن می باشد این محصول نسبت بهسایر دستگاه های جوش الکتروفیوژن موجود دیگر در بازار داخلی و خارجی متفاوت است به طوریکه ذخیره سازی بیش از ۳۹۰۰ رکورد در حافظه داخلی و قابلیت افزایش این تعداد با قرار دادن یک حافظه mmc داخل خشاب مربوطه، از دیگر ویژگی های دستگاه جوش الکتروفیوژن جینجرماشین است.